Spelling East Cree (Southern) – ᐃ, ᐄ and

or at the end of words

Some words end with and others with . For instance, the words about liquids end with ᐹᐃ.

Nouns ending with
ᐅᒣ ᑕᐃ ᐅᐦᐱᒋᑲᐃ ᔓᐃ ᐊᓇᑯᐃ ᐳᐃ
ᐅᔥᑲᑕᐃ ᐅᔅᐱᑲᐃ ᐊᐱᔓᐃ ᐅᔅᒉᐸᐦᑯᐃ ᒎᒎᔑᓈᐳᐃ
ᐹᐃ ᐅᒉᔥᑎᑕᐃ ᐅᔑᑲᐃ ᐅᔖᔔᐃ ᐅᔥᑯᐃ ᐧᐄᑑᓈᐳᐃ
ᐸᐃ ᐅᒧᑕᐃ ᐅᒋᒑᔅᑲᐃ ᓱᐃ ᐅᑯᐦᑕᔥᑯᐃ ᐅᓯᑲᓈᐳᐃ
ᑰᐦᑰᔓᔑᑲᐃ ᐊᑯᐦᑯᐃ ᐧᐄᑑᓈᐳᐃ
ᐅᐦᑑᑲᐃ ᐊᒥᔅᑯᐦᑐᐃ ᐧᐄᐦᑯᐃ
ᐧᐄᑕᑲᐃ ᐅᑎᐦᑯᐃ
Particles ending with
ᒫᐦᒋᔥᑕ ᓇᒧ
Nouns ending with or
ᐅᑌ ᐧᐄ
Particles ending with

The words below are more irregular than words which end in a small symbol, as the ending changes in unpredictable ways when a suffix is added. Some words drop the and others do not when a diminutive, locative or possessive suffix is added. Pay attention to the endings, as they are very irregular. If the previous ᐸ, ᑕ, ᑲ is short (no dot), then change it to ᐹ, ᑖ, ᑳ. Sometimes the final ᑯᐃ changes to ᐧᑳ.

Diminutive Locative Possessive
ᐴᑕᐃ ᑖᔥ ᑖᐦᒡ ᓂᐴᑖᒻ
ᐅᔥᑲᑕᐃ ᐅᔥᑲᑖᔥ ᐅᔥᑲᑖᐦᒡ ᓅᔥᑲᑖᒻ
ᒌᐸᐃ ᒌᐸᐃᔥ ᒌᐸᐃᐦᒡ ᓂᒌᐸᐃᒻ
ᓰᐹᐃ ᓰᐹᐃᔥ ᓰᐹᐃᐦᒡ ᓂᓰᐹᐃᒻ
ᐅᔑᑲᐃ ᐅᔑᑳᔥ ᐅᔑᑳᐦᒡ ᐅᔑᑳᒻ
ᐅᔅᐱᑲᐃ ᐅᔅᐱᑳᔥ ᐅᔅᐱᑳᐦᒡ ᐅᔅᐱᑳᒻ
ᐅᒋᒑᔅᑲᐃ ᐅᒋᒑᔅᑳᔥ ᐅᒋᒑᔅᑳᐦᒡ ᐅᒋᒑᔅᑳᒻ
ᒋᐦᑑᑲᐃ ᒋᐦᑑᑳᔥ ᒋᐦᑑᑳᐦᒡ ᒋᐦᑑᑳᒻ
ᐧᐊᑕᐃ ᐧᐊᑖᔥ ᐧᐊᑖᐦᒡ ᓂᐧᐊᑖᒻ
ᐅᔥᑲᑕᐃ ᐅᔥᑲᑖᔥ ᐅᔥᑲᑖᐦᒡ ᓅᔥᑲᑖᒻ
ᒣᐃ ᐃᔥ ᐃᐦᒡ ᓂᒣᐃ
ᐧᐄᐦᑯᐃ ᐧᐄᐦᐧᑳᔥ ᐧᐄᐦᐧᑳᐦᒡ ᓂᐧᐄᐦᐧᑳᒻ, ᐧᐄᐦᑯᐄᐦᒡ
ᒦᔓᐃ ᒦᔓᐃᔥ ᒦᔓᐃᐦᒡ ᓂᒦᔓᐃᒻ
ᐊᐱᔓᐃ ᐊᐱᔔᔥ, ᐊᐱᔓᐃᔥ ᐊᐱᔓᐃᐦᒡ ᓂᑕᐱᔓ
ᐅᔖᔓᐃ ᐅᔖᔓᐃᔥ ᐅᔖᔓᐃᐦᒡ (not said)
ᐅᓱᐃ ᓲᔥ, ᐅᓱᐃᔥ ᓲᐦᒡ ᓲᒻ
ᐊᓇᑯᐃ ᐊᓇᐧᑳᔥ ᐊᓇᐧᑳᐦᒡ ᓂᓇᑯ
ᐅᔥᑯᐃ ᐅᔥᐧᑳᔥ ᐅᔥᐧᑳᐦᒡ, ᐅᔥᑯᐄᐦᒡ ᓅᔥᐧᑳᒻ
ᐊᑯᐦᑯᐃ ᐊᑯᐦᑯᐃᔥ ᐊᑯᐦᑯᐃᐦᒡ ᓂᑕᑯᐦᑯᐃᒻ
ᐊᐳᐃ ᐊᐳᐃᔥ ᐊᐳᐃᐦᒡ ᓂᑕᐳ
ᒎᒎᔑᓈᐳᐃ ᒎᒎᔑᓈᐴᔥ, ᒎᒎᔑᓈᐳᐃᔥ ᒎᒎᔑᓈᐴᐦᒡ ᓂᒎᒎᔑᓈᐴᒻ
ᐅᑌᐦᐄ ᐅᑌᐦᐄᔥ ᐅᑌᐦᐄᐦᒡ ᓅᑌᐦᐄᒻ

See also: Spelling East Cree – Northern Dialect – ᐃ, ᐄ and