Spelling East Cree (Northern) – Syllabic Finals

and

Here are some words with and before a consonant. These sounds may be difficult to hear for some speakers, so check with the dictionary.

sk shk st sht
ᒥᔅᑭᐙᐤ ᒥᔥᑭᐙᐤ ᐙᔅᑐᐎᔅᑯᓐ ᐙᔥᑖᓂᒻ
ᐋᔅᑭᐤ(ᐦ) ᒨᔥᑭᒦ ᐊᔅᑎᔅ ᐙᔥᑎᐦᐄᒑᐤ
ᒥᔅᑭᒻ ᒥᔥᑭᐐᐤ ᓂᔅᑐᓯᐤ ᓈᔥᑖᑆᐦ
ᐅᔅᑭᓐ ᑳᔥᑭᐦᐊᒻ ᓂᔅᑖᔅ ᐊᔥᑎᓂᒻ
sch shch sp shp
ᐄᔨᔅᒋᓯᓐ ᓂᔥᒋᔑᔥ ᓂᔅᐱᑎᐙᐤ ᒌᔥᐴ
ᐊᔅᒋᐱᔅᑯᓈᐤ ᐱᔥᒡ ᑳᔅᐱᔑᓐ ᐄᔥᐱᒋᐤ
ᐊᔅᒌ ᐅᔥᒋᒀᓂᔥ ᒥᔅᐳᓐ ᐹᔥᐹᔥᑖᐤ
ᐋᔮᓂᔅᒑ ᐅᔥᒡ ᑯᔅᐱᐤ ᐊᔥᐱᔑᒨ
ᐹᔅᒋᐧᓵᐤ ᑯᑣᔥᒡ ᒋᔅᐱᑭᑎᓐ ᐱᔥᐱᓂᑎᒻ
ᐊᑳᒥᔅᒌᐦᒡ ᓈᔥᒡ ᐙᔅᐱᓱᐎᔮᓐ ᐊᔥᐱᔑᓐ
ᑭᔅᒋᒀᓲ ᓃᔣᔥᒡ ᒋᔅᐹᐤ ᐊᔥᐱᔥᑎᒫᐤ
ᓈᐙᐱᔅᒡ ᐹᔥᒡ ᒋᔅᐱᑳᐤ ᐃᔥᐱᒥᐦᒡ
ᑳᔅᒋᓈᐤ ᓈᑭᔑᒋᐦᐋᐤ ᒋᔅᐱᒋᓰᐤ ᐄᔥᐹᐤ
ᒥᔅᒋᓯᓈᔮᐲ ᐅᔥᒋᑎᐦᑯᔥ ᒋᔅᐱᓂᑎᒧᐙᐤ ᐄᔥᐱᑎᓈᐤ

See also: Spelling East Cree – Southern Dialect – and