Spelling Manual (Northern) – Syllabic Finals

The use of the (h) ᔮᐦᔮᐙᑭᓐ

in the middle of a word

The is used in the middle of a word between two vowel sounds or before a consonant. Here are some examples:

Before ᐃ, ᐄ, ᐅ, ᐆ, ᐊ, ᐋ, ᐙ Before ᐱ, ᐲ, ᐳ, ᐴ, ᐹ, ᑆ, ᑉ
ᐲᐦᐃᒻ ᐅᐦᐲᐤ
ᐅᑎᐦᐊᒻ ᐱᐦᐳᐧᐃᐱᔨᐦᑖᐤ
ᐅᑎᐦᐧᐋᐤ ᐲᐦᐲᐦᒑᐤ
ᐅᒥᓂᐦᐅᐧᐃᓐ ᐹᐦᐱᐤ
ᐅᐦᐆᒥᓯᐤ ᒦᒋᐙᐦᑉ
ᐅᐦᐄ ᐅᐦᐱᐦᐆ
ᐅᑎᐦᐄᒑᐤ ᐅᑎᐦᑉ
ᐋᐦᐋᐙᔒᔥ ᐅᐦᐱᓂᑭᓐ
ᓂᐹᐦᐋᐤ ᒥᑐᑭᐦᑉ
ᒫᑎᐦᐄᑭᓐ ᐅᐦᐹᔑᐤ
ᒫᐦᐄᐱᔨᐤ ᐅᐦᑆᐱᔨᐤ
ᒥᓯᓂᐦᐄᑭᓐ ᐹᐦᐱᐤ
Before ᑎ, ᑏ, ᑐ, ᑑ, ᑖ, ᑣ, ᑦ Before ᒋ, ᒌ, ᒍ, ᒎ, ᒑ, ᒞ, ᒡ
ᒥᐦᑦ ᐲᐦᒋᒑᐤ
ᐹᐦᑎᒻ ᐅᑖᐦᒡ
ᐅᐦᑎᓐ ᐳᐦᒋᐎᑖᐤ
ᐅᐦᑖᐤ ᐃᔨᐦᒡ
ᐃᔨᐦᑎᐎᓐ ᔮᔮᐦᒌᐤ
ᐄᑐᐦᑖᐤ ᓲᐦᒑᔨᒨ
ᓅᐦᑦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ
ᓅᐦᑖᓰᐤ ᐋᐦᒋᒄ
ᐅᐦᑖᐐᐦ ᒥᐦᒑᑐ
ᑖᐦᑎᐱᐎᓐ ᐴᐦᒑᐱᓈᐤ
Before ᑭ, ᑮ, ᑯ, ᑰ, ᑳ, ᒀ, ᒃ, ᒄ Before ᔨ, ᔩ, ᔪ, ᔫ, ᔮ, ᔻ
ᐋᐦᑯᓯᐤ ᐙᐦᔨᐤ
ᐊᑎᐦᒄ ᐙᐱᐦᔮᐤ
ᐄᔨᐦᒄ ᒥᔥᑎᑯᐦᔮᐤ
ᒫᐦᑮ ᔮᐦᔮᐤ
ᒥᐦᒄ ᒋᐦᔮᐤ
ᐅᐦᑯᓐ ᐱᒥᐦᔮᐤ
ᐅᐦᑯᒻᐦ ᐱᐦᔮᑯᓯᐤ
ᐅᐦᑳᒫᐤ ᓈᐹᐦᔮᐤ
ᐋᐦᑯᓐ ᔫᐦᔫᔥᑭᒻ
ᔮᐦᑭᓐ ᒨᐦᔮᐙᐤ

It is sometimes difficult to hear the sound but it becomes easier to hear when you say these pairs of words:

With (h) Without (h)
ᒥᐦᒄ ᒥᒄ
ᓰᐦᑎᐤ ᓰᑎᐤ
ᐐᐦᐹᐤ ᐎᔨᐹᐤ
ᒥᓂᐦᒀᐤ ᒥᓂᒀᐤ
ᔮᐦᔮᐤ ᔮᔮᐤ
ᒥᐦᑯᔖᐤ ᒥᑯᔖᐤ
ᒫᐦᑮ ᒫᑮ
ᐄᔨᐦᒄ ᑳᒄ
ᒥᐦᑦ ᒥᑖᔅ
ᐱᐦᑖᐤ ᐹᑖᐤ
ᐅᐦᒋᐱᑎᒻ ᐅᒋᐱᑎᒻ
ᓅᐦᑖᓰᐤ ᓅᑖᐱᑖᓯᐤ
ᐹᐦᐱᑖᐤ ᐹᐱᑖᐤ
See also: Spelling Manual – Southern Dialect – in the middle of a word